વેલાતર પરિવાર, સરઢવ

આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે

Date : March 30, 2014, 9:30 am

Velatar Parivar - Sardhav 6th Board Meeting Was Held on Date:- 30/03/2014, Sunday starting from 09:30 a.m. at Home of Dr.Rajubhai Patel, Ranip.
Meeting Sponsor By Dr.Rajubhai Patel.


Member Form