વેલાતર પરિવાર, સરઢવ

આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે

Dashrathbhai Patel

President

Mo : 9427049962

Vikrambhai Patel

Secretary

Mo : 9824088158

Shaileshbhai Patel

Director

Mo : 9825028027

Bharatkumar Patel

Director

Mo : 9824444111

Ramanlal Patel

Director

Mo : 9727134506

Girishbhai Patel

Director

Mo : 9825853695

Dashrathbhai Patel

Director

Mo : 9825542838

Jayantilal Patel

Director

Mo : 9819025553

Rameshchandra Patel

Director

Mo : 9428100269

Vinodbhai Patel

Director

Mo : 9427805633

Shankarbhai Patel

Director

Mo : 9898015961

Maneklal Patel

Director

Mo : 9909688001

Pankajbhai Patel

Director

Mo : 972344329

Amrutbhai Patel

Director

Mo : 9925195340

Chandubhai Patel

Director

Mo : 9924235238

Dineshkumar Patel

Director

Mo : 9925702470

Mahendrabhai Patel

Director

Mo : 9723501087

Vikrambhai Patel

Director

Mo : 7923270179

Sakarabhai Patel

Director

Mo : 9924074001

Arunbhai Patel

Director

Mo : 7874426255

Bipin Patel

Director

Mo : 9979774150

Hashmukhbhai Patel

Director

Mo : 9825065957

Ishwarbhai Patel

Director

Mo : 9687628027

Manojbhai Patel

Director

Mo : 9825616130

Rajendrakumar Patel

Director

Mo : 9925741311

Baldevbhai Patel

Director

Mo : 9925360261

Rameshbhai Patel

Director

Mo : 9924014812

Vikrambhai Patel

Director

Mo : 9429619578

Member Form