વેલાતર પરિવાર, સરઢવ

આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે

Date : April 19, 2015, 9:00 am

Velatar Parivar - Sardhav 8th Board Meeting Was Held on Date:- 19/04/2015, Sunday at Manojbhai K. Patel's Home.
Meeting Sponsor By Shree Manojbhai K. Patel.Member Form