વેલાતર પરિવાર, સરઢવ

આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે

Date : September 6, 2015, 10:00 am

Velatar Parivar - Sardhav 9th Board Meeting Was Held on Date:- 06/09/2015, Sunday at Home of Shree Dashrathbhai Somnath Patel (Banker) Sardhav

Meeting Sponsor By Shree Dashrathbhai Somnath Patel (Banker)


Member Form