વેલાતર પરિવાર, સરઢવ

આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે

Date : March 31, 2013, 11:00 am

Velatar Parivar - Sardhav 1st Board Meeting Was Held on Date:- 31/03/2013, Sunday at Home of Shree Dashrathbhai Somnath Patel (Banker) Sardhav

Meeting Sponsor By Shree Dashrathbhai Somnath Patel (Banker)

Member Form