વેલાતર પરિવાર, સરઢવ

આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે

Date : August 4, 2013, 10:00 am

Velatar Parivar - Sardhav 3rd Board Meeting Was Held on Date:- 04/08/2013, Sunday at Home of Shree Ashokbhai P Patel (C.A) Ahmedabad

Meeting Sponsor By Shree Ashokbhai P Patel (C.A) Ahmedabad

Member Form