વેલાતર પરિવાર, સરઢવ

આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે

Date : May 26, 2013, 10:00 am

Velatar Parivar - Sardhav 2nd Board Meeting Was Held on Date:- 26/05/2013, Sunday at Home of Shree Shankarbhai Narandas Patel (Ranip) Ahmedabad

Meeting Sponsor By Shree Shankarbhai Narandas Patel (Ranip) Ahmedabad

Member Form